miljoarbete_vandring

Vårt miljöarbete – hållbar utveckling

Som fastighetsägare och hyresvärd har vi på Hibab ett långsiktigt ansvar för att begränsa miljöpåverkan från våra fastigheter. Vårt mål är att fortsatta miljöcertifiera ny- och ombyggnadsbyggnadsprojekt samt öka antalet miljöcertifieringar i befintligt fastighetsbestånd. Vi erbjuder våra hyresgäster ”grönt hyreskontrakt”.

Förutsättningarna för hållbar utveckling är god kunskap och engagemang hos företagsledningen och medarbetarna med en ambition om att vara nyfikna, lyhörda och intresserade av att inhämta kunskap inom miljöområdet.

Vi arbetar ständigt med förbättringar och insatser som kan bidra till en minskad miljöpåverkan, nedan följer några exempel;

 • 2007 – är alla fastigheter oberoende av fossila bränslen för uppvärmning.
 • 2008 – är all vår skog certifierad enligt FSC® C015573 och PEFC™ inom Hovdala / Mölleröd naturområde där bolaget bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt skogsbruk.
 • 2010 – löpande omförhandla villkor i samtliga hyreskontrakt till kallhyra.
 • 2012 – är all köpt el, grön el som är producerad av vattenkraft. Hibabs förbrukning av Grön el innebär en minskad miljöpåverkan av koldioxidutsläppen med 20 ton per månad.
 • 2013 – på Stjärnfallet installeras en solcellsanläggning på 6.500 kWh, vilket motsvarar fastighetens förbrukning av fastighetsel.
 • 2013 – blir Hibab fullvärdig medlem i SGBC, Sweden Green Building Council.
 • 2014 – en ansökan om certifiering till Miljöbyggnad, klass brons görs för Naturförskolan Stralsund.
 • 2014 – tecknar Hibab kommunens första ”gröna hyreskontrakt” med PostNord Logistic.
 • 2015 – certifierar Hibab kommunens första miljöbyggnad, Stralsunds förskola, enligt Miljöbyggnad BRONS.
 • 2015 – görs en energikartläggning enligt Totalmetodiken på Tanken 9.
 • 2016 – Mölleröd naturområde, en del av Helge åns avrinningsområde, blir Sveriges tredje Model Forest område. Läs pressmeddelandet.
 • 2017 – utbyggnaden av solcellsanläggingen på Stjärnfallet slutförs, nu kommer här produceras ca 100 000 kWh/år.
 • 2017 – efter ett års renovering står Havremagasinet klart för nya hyresgäster och vårt uppdrag är slutfört – att bevara huset och göra miljön levande igen! Läs om husets historia i ”Havremagasinet – en väl bevarad historia”.
 • 2017 – Hus M6 på Norra Station certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.
 • 2018 – en laddstolpe installeras på Byggaren 3 i samarbete med hyresgästen Eolus Vind AB. Vi installerade även en solcellsanläggning som beräknas producera 32 000 kWh/år.
 • 2019 – Byggaren 3 certifieras enligt Green Building.
 • 2020 – Certifieringen av Hus M6 och Byggaren 3 verifieras enligt Miljöbyggnad SILVER respektive Green Building.
 • 2020 – 2/3 delar av koncernens upplåning är finansierade med Gröna lån till hållbara investeringar.
 • 2021 – Hus M4 på Norra Station certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.
 • 2021 – en solcellsanläggning installeras på Hus M4. Den beräknas producera ca 55 000 kWh/år.

Mer energi för framtiden

I november 2012 investerade vi i en solcellsanläggning till vårt företagshotell på Stjärnfallsvägen 1. Anläggningen bestod av 30st solcellsmoduler från GermanSolar. Här har producerats drygt 6 500 kWh/år, vilket motsvarar fastighetens årsförbrukning av fastighetsel, d.v.s. ytterbelysning och driftsel.

2016 byggde vi ut anläggningen med ytterligare 373 paneler. Tillsammans kommer här nu att produceras ca 100 000 kWh/år som i första hand kommer att gå till fastighetens förbrukning. Överproduktionen kommer vi att sälja ut på elnätet.

Norra Skåne skrev om projektet den 1 december 2016. Läs artikeln.

Solel – så funkar det

Solceller omvandlar solljus till elektrisk ström med hjälp av kisel, ett av våra vanligaste grundämnen. Strömmen som produceras är likström

Från solcellerna leds likströmmen via kablar till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström, det är det som finns i våra eluttag

Växelriktaren kopplas in i elcentralen och då har du ren el rakt in i din anläggning

Om solcellerna producerar mer el än du förbrukar så kan överproduktionen säljas till elbolagen

Produceras det mindre ström än du förbrukar så köper du resterande förbrukning från ett elbolag