Film från HIBAB:s 50-årsjubileum

 

HIBAB bildades 1961

Under tidigt 1960-tal var tillväxten stor i hela landet med ständiga nyetableringar, inte minst inom tillverkningsindustrin. Även Hässleholm ville vara med och tanken på ett särskilt kommunalt bolag som skulle erbjuda mark, och eventuellt byggnader, till nya företag kom upp.

Den 4 oktober 1961 är officiellt datum för bildandet av Hässleholms Industribyggnads AB, HIBAB. Beslutet togs tidigare under året i dåvarande stadsfullmäktige. Aktiekapitalet uppgick till 500 000 kronor. Av de handlingar som finns sparade framgår att idén till att bilda ett bolag hämtats från Simrishamn där man redan 1955 bildade ett kommunalt industribyggnadsbolag.

När Hässleholm bildade sitt bolag hette det:

Bolagets ändamål skall vara att bygga och förvalta industri- och hantverksfastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.

 

Första uppdraget

Första mötet hölls den 17 oktober 1961. Där behandlades en förfrågan från Instrument AB Metron i Stockholm om förläggning av industri till Hässleholm. Detta resulterade i att Microbas startade och etablerade sig i Hässleholm där företaget fortfarande finns kvar. Bolagets förste ordförande blev socialdemokraternas starke man i Hässleholm, Börje Persson, och verkställande direktör blev styrelseledamoten Thorwald Olsson, folkpartiet. Övriga ledamöter var Nils Elmlund, Sture Bågstam och Einar Erlandsson. Samtliga var förtroendevalda på ledande politiska poster i det som då fortfarande var Hässleholms stad. Redan från början var alltså styrelsen intimt förknippad med stadens ledande politiker. Och så kom det att förbli.

 

Expansiv tid under 1970-talet

1970-talet var en förändringens tid, för såväl kommunen som för industribyggnadsbolaget. Med kommunsammanläggningen 1974 blev Hässleholm plötsligt en storkommun. Det var också en expansiv period för bolaget.

HIBAB medverkade bland annat till uppförandet av en ny Dux-fabrik i Sösdala. Den gamla Dux-fabriken övertogs och överläts senare till Backer Elektro Värme AB. Under den här perioden fick också Hässleholm en industriby där HIBAB kunde hyra ut lokaler främst till hantverksinriktade företag.

I centrum förändrades stadsbilden genom nybyggnation i kvarteret Mården med bland annat Systembolaget och Posten som hyresgäster. Här fick hässleholmarna också ett helt nytt bibliotek.

 

Händelserika 80- och 90-talet

Även de två följande årtiondena blev händelserika. Bland annat fick Hässleholm, genom HIBABs försorg, ett nytt stadshotell. Även i Bjärnum förändrades stadsbilden genom tillkomsten av ett nytt handelshus.

Under senare delen av årtiondet aktualiserades en flyttning av Transportledet från Hässleholm till grannkommunen Kristianstad. Genom ett snabbt ingripande kunde företaget räddas kvar. HIBAB övertog de gamla lokalerna vid Helsingborgsvägen och tillhandahöll samtidigt ny mark på Läreda industriområde.

1990 var ett historiskt år för Hässleholms Industribyggnads AB som då fick sin förste heltidsanställde vd i Jörgen Ernstsson. Några år tidigare hade T4 avvecklats och det gamla regementsområdet med ett relativt centralt läge skulle utvecklas för civila ändamål. För detta hade bildats ett särskilt bolag, Huven, som ägdes gemensamt av byggföretaget Peab och Hässleholms Industribyggnads AB. 1998 upphörde engagemanget i delägda Huven och HIBAB säljer sin del, 50 procent, för 3,5 miljoner kronor.

 

Militäranläggningar omvandlas och Norra Station utvecklas under 2000-talet

Med 2000-talet följer ännu ett engagemang i ett tidigare militärt område. Nedläggningen av Hässleholms garnison, P2 samt resterna av T4 och A3, har utan tvekan kommit att prägla en stor del av HIBAB arbete de senaste åren. Med nedläggningen följde ett övertagande inte bara av själva garnisonsområdet utan också av övningsfälten Hovdala och Mölleröd.

Det första årtiondet på 2000-talet såg också tillkomsten av en ny stadsdel i Hässleholm, Norra Station. Med Kent Johannesson som projektledare förändrades området, som till stor del bestod av gamla Hässleholms elverk, till ett modernt och attraktivt centrum för utbildning och för företag med spetskompetens. En utveckling som kommer att fortsätta en bra bit in även på det andra årtiondet.

Sedan 2006 är Kent Johannesson vd, och HIBAB har vuxit från att vara ett ”kontor på fickan” till ett företag med egna lokaler i det egenutvecklade området Norra Station, och med idag totalt fem anställda.

 

I boken HIBAB 50 år 1961-2011 finns mer att läsa om vår historia.