Policy för sponsring

Vad är sponsring?
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Den sponsrade ger vissa förmåner till sponsorn och får som motprestation kontanta medel, varor eller tjänster. Har inga krav på motprestation avtalats är det inte sponsring utan fråga om gåva eller donation.

Vad är syftet med sponsring?
Sponsring är en del av vår marknadskommunikation med syfte att stärka vårt varumärke, ge bolaget / kommunen reklam och PR.

Sponsring ska vara affärsmässigt betingad med uttalat och definierat syfte och förutsätter konkreta motprestationer som balanserar insatsen.

Sponsringens starkaste egenskap är att den möjliggör en association till ett sammanhang som man som sponsor vill förknippas med. Den här associationen ska med bästa insatser kommuniceras till målgruppen med mål att förstärka varumärket och företagets relationer.

Sponsringsprojekt
Företagets affärsidé, övergripande affärs- samt marknadsmål styr våra val av sponsringsprojekt samt de målgrupper som vi önskar kommunicera budskap till.

Potentiella målgrupper är:
A. Lokala evenemang och föreningar med syfte att ge bolaget/kommunen reklam och PR.
B. Lokala idrottsföreningar med en tydlig inriktning på ungdomsidrott.

Återbetalning
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring återbetalas. Detsamma gäller för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.

Ansökan om sponsring
Ansökan ska vara HIBAB tillhanda senast den 28/2 det verksamhetsår som ansökan avser. Ansökan skall innehålla vilken verksamhet/förening ansökan avser samt beskrivning hur föreningen/evenemanget uppfyller kriterierna ovan. Sponsringsprojekt beslutas av VD. Årligen redovisas tilldelad sponsring för bolagets styrelse.

Ansökan om sponsring skickas till: hibab@hassleholm.se

Redovisning av sponsring
Den sponsrade skall, senast sista januari nästkommande år, redovisa med foto eller text hur kontanta medel har använts.